Reakcja Stechiometryczna FeCl3 + SnCl2 + KSCN = Fe(SCN)3 + KCl3 + Sn

Związek Chemiczny Współczynnik Masa Molowa Mole (g/mol) Waga (g)
Reagenty
FeCl3 1 162.204
SnCl2 3 189.616
KSCN 3 97.1807
Produkty
Fe(SCN)3 1 230.0922
KCl3 3 145.4573
Sn 3 118.71

Instructions

To perform a stoichiometric calculation, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value. The remaining values will automatically be calculated.

  • Używaj dużej litery jako pierwszego znaku pierwiastka i małej litery jako drugiego znaku. Przykłady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Ładunki jonu nie są wspierane i będę ignorowane.
  • Wymień grupy niezmienne w związkach chemicznych, aby uniknąć niejasności. Na przykład, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O nie będzie bilansowane, ale XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O już tak.
  • Stany związków chemicznych [like (s) (aq) or (g)] nie są wymagane.
  • Możesz użyć nawiasów orkągłych () lub kwadratowych [].

How To Perform Stochiometric Calculations

Coming Soon!