Reakcja Stechiometryczna CH3OH + PCl5 = CH3Cl + POCl3 + HCl

Związek Chemiczny Współczynnik Masa Molowa Mole (g/mol) Waga (g)
Reagenty
CH3OH 1 32.04186
PCl5 1 208.238762
Produkty
CH3Cl 1 50.48752
POCl3 1 153.332162
HCl 1 36.46094

Instructions

To perform a stoichiometric calculation, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value. The remaining values will automatically be calculated.

  • Używaj dużej litery jako pierwszego znaku pierwiastka i małej litery jako drugiego znaku. Przykłady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Ładunki jonu nie są wspierane i będę ignorowane.
  • Wymień grupy niezmienne w związkach chemicznych, aby uniknąć niejasności. Na przykład, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O nie będzie bilansowane, ale XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O już tak.
  • Stany związków chemicznych [like (s) (aq) or (g)] nie są wymagane.
  • Możesz użyć nawiasów orkągłych () lub kwadratowych [].

How To Perform Stochiometric Calculations

Coming Soon!