Reakcja Stechiometryczna MgSO4 + Ba(NO3)2 = Mg(NO3)2 + Ba2(SO4)2

Związek Chemiczny Współczynnik Masa Molowa Mole (g/mol) Waga (g)
Reagenty
MgSO4 2 120.3676
Ba(NO3)2 2 261.3368
Produkty
Mg(NO3)2 2 148.3148
Ba2(SO4)2 1 466.7792

Instructions

To perform a stoichiometric calculation, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value. The remaining values will automatically be calculated.

  • Używaj dużej litery jako pierwszego znaku pierwiastka i małej litery jako drugiego znaku. Przykłady: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Ładunki jonu nie są wspierane i będę ignorowane.
  • Wymień grupy niezmienne w związkach chemicznych, aby uniknąć niejasności. Na przykład, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O nie będzie bilansowane, ale XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O już tak.
  • Stany związków chemicznych [like (s) (aq) or (g)] nie są wymagane.
  • Możesz użyć nawiasów orkągłych () lub kwadratowych [].

How To Perform Stochiometric Calculations

Coming Soon!